Obchodní podmínky programu Canatura Affiliate (dále jen jako „Affiliate program“) provozovaného obchodní společností Canna b2b s.r.o se sídlem Jungmannova 362, Příbram III, PSČ: 261 01 Příbram, IČ: 02023024, DIČ: CZ02023024, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 214621 (dále jen jako „Provozovatel“).

1.       Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky pro Affiliate program Provozovatele (dále jen jako „OPA“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran:

1.1.1.        vzniklé v souvislosti s Dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Provozovatelem; a

1.1.2.        vzniklé v souvislosti s účastí v Provizním systému Provozovatele.

1.2.       Registrací do Provizního systému Provozovatele vyslovují Partner i Provozovatel svůj souhlas s těmito OPA a zároveň se obě Smluvní strany zavazují řídit se těmito OPA.

2.     Vymezení pojmů

2.1.       „Dohoda o spolupráci“ je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto OPA mezi Provozovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Provozovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti, zveřejní Provozovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v Provizním systému Provozovatele přijme podmínky spolupráce navrhované Provozovatelem. Dohoda
o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.2.       „Kampaň“ určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Provozovatel blíže definuje v Provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Provozovatele mají být prostřednictvím Provizního systému propagovány. Podrobné podmínky Kampaně nebo skupiny Kampaní jsou popsány v Dohodě o spolupráci.

2.3.       „Konverze“ je akce Návštěvníka, která je cílem Kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Provozovatele. Z návštěvníka se Konverzí stává Zákazník Provozovatele.

2.4.       „Metody propagace“ jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Provozovatele. Metodami propagace se rozumí zejména, ale ne výhradně:

2.4.1.        umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

2.4.2.        uvedení reference na zboží či služby Provozovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

2.4.3.        rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Provozovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

2.4.4.        odkaz na zboží či služby Provozovatele prostřednictvím sociálních sítí;

2.4.5.        PPC kampaně.

2.5.       „Návštěvníkem“ je osoba, která navštíví webové stránky Provozovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

2.6.       „Partnerem“ je fyzická osoba starší 18 (slovy: osmnácti) let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní Provizního systému Provozovatele. Partner a Provozovatel také společně jen jako „Smluvní strany“ či každý jednotlivě jen jako „Smluvní strana“.

2.7.       „Provizním odkazem“ se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci Provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho Provizní odkaz využit při uskutečnění schválené Konverze.

2.8.       „Provizním systémem“se rozumí provizní systém provozovaný prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje obchodní společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 28777000 , DIČ: CZ28777000.

2.9.       „Provizním účtem“ je účet Partnera vedený Provozovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace Provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.10.   „Schválená konverze“ je taková Konverze, při které ze strany Zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby Provozovatele a zároveň nedojde k následnému odstoupení od smlouvy se strany zákazníka v ochranné lhůtě, kterou umožňují právní předpisy nebo OPA Provozovatele.

2.11.   „Webové stránky Provozovatele“ jsou stránky Provozovatele umístěné na adrese https://www.canatura.com/

2.12.   „Zákazníkem“ je osoba, která na webových stránkách Provozovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

3.       Účast v provizním systému

3.1.       Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v Provizním systému a jejím následným potvrzením Provozovatelem.

3.2.       V rámci Provizního systému Partner propaguje služby či zboží Provozovatele na základě Dohody o spolupráci pomocí Metod propagace.

3.3.       Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito OPA a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Webových stránek Provozovatele nebo třetím osobám.

3.4.       Partner odpovídá Provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Provozovatele informovat. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v těchto údajích.

4.       Práva a povinnosti Partnera

4.1.       Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Provozovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2.       Partner nesmí propagovat zboží či služby Provozovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem, a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3.       Pokud Partner propaguje zboží či služby Provozovatele na vlastních webových stránkách, musí být takové webové stránky ve vlastnictví nebo oprávněném užívání Partnera, být trvale přístupné zaměstnancům Provozovatele v rámci sítě internet, mít charakter dokončené webové stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti.

4.4.       Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Provozovatele přes vlastní Provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných Konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.5.       Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému Proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.6.       Partner je oprávněn využít k propagaci Provozovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Provozovatele nebo ke kterým má Provozovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Provozovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Provozovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely řádného provedení Kampaně.

4.7.       Partner nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Provozovatelem k použití v rámci Kampaně.

4.8.       Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených Metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby, k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Provozovatele.

4.9.       Partner se zavazuje, že nebude propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Provozovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na všechny provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.10.   Zboží či služby Provozovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.

4.11.   Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a Provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a Provizního systému, je chráněn autorským právem Provozovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoliv účelu bez písemného souhlasu Provozovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.6 těchto OPA není tímto ustanovením dotčeno.

5.       Práva a povinnosti Provozovatele

5.1.       Provozovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.

5.2.       Pro získávání informací o Konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích Zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Provozovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí, a Provozovatel neodpovídá za to, že v případě, že Zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit Konverzi k Proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou Konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3.       Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v Provizním systému.

5.4.       Provozovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné a Provozovatelem schválené Konverze provizi dle článku 6 těchto OPA.

5.5.       Provozovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v Kampani použít.

6.       Provize

6.1.       Výše provize pro konkrétní Kampaň je vždy uvedena v Provizním systému Provozovatele.

6.2.       Provize budou Provozovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo OPA Provozovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování Konverzí probíhá manuálně.

6.3.       Provize budou schváleny pouze u těchKonverzí, u kterých došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v Kampani, a to pouze v případě, kdy Zákazník ve lhůtě dle článku 6.2 těchto OPA od smlouvy neodstoupil.

6.4.       O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.

6.5.       Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7.       Výplata provize

7.1.       Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho Provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní Provizního systému (tj. sjednaná v Dohodě o spolupráci).

7.2.       Pokud zůstatek provize na Provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého Provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.

7.3.       Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 (slovy: čtrnáct) dnů od jejího doručení Provozovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení.

7.4.       Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je Provozovatel oprávněn vyzvat Partnera k jejímu doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; v takovém případě počíná běžet nová lhůta splatnosti 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a to od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Provozovateli.

7.5.       Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Provozovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Provozovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.6.       Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunáchčeských)  nebo EUR (Euro - při směnném kurzu 25 kč / 1 Euro) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Provozovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunáchčeských), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Provozovatelem sjednáno jinak.

8.       Námitky Partnera

8.1.       Partner má v případě pochybností, zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí, možnost uplatnit u Provozovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2.       Partner má právo uplatnit své námitky do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Provozovatel povinen reagovat.

8.3.       Námitky musí být Partnerem zaslány Provozovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Provozovatele dle těchto OPA. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Provozovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Provozovatelem.

8.4.       Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Provozovatele. Námitky jsou Provozovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejich doručení Provozovateli. Rozhodnutí Provozovatele je poté oznámeno Partnerovi.

9.       Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1.       Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách Kampaně, případně na dobu neurčitou.

9.2.       K zániku Dohody o spolupráci může dojít:

9.2.1.          dohodou mezi Provozovatelem a Partnerem; nebo

9.2.2.          výpovědí Provozovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a prokazatelně doručena druhé Smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně;

9.2.3.          odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Provozovatele. Provozovatel je oprávněn od Dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito OPA, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Provozovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto OPA nebo právních předpisů vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

9.3.       V případě ukončení Dohody o spolupráci se Partner zavazuje odstranit ze svých webových stránek a sociálních sítí veškerou reklamní plochu Provozovatele, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne ukončení spolupráce.

9.4.       Zánik Dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody zaviněné Partnerem.

9.5.       V případě zániku Dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Provozovatele, na které mu ke dni zániku Dohody o spolupráci vznikl nárok.

10.  Ochrana osobních údajů

10.1.   Partner se výslovně zavazuje, že v případě realizace Kampaně metodou rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Provozovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy, je povinen takovýto souhlas zajistit, respektive prověřit, že byl takovýto souhlas udělen, a to včetně všech jeho zákonných náležitostí.

10.2.   V případě, že při realizací Kampaní dojde k porušení právních předpisů vztahujících se k ochraně osobníchúdajů Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Provozovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Provozovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

10.3.   Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se zasíláníme-mailovýchzpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s Kampaněmisprovizním programem, či s předmětempodnikání Provozovatele.

10.4.   Ochrana osobních údajů je dále upravena Směrnicí ochrany osobních údajů, jejíž aktuální znění je zveřejněno zde.

11.  závěrečná ustanovení

11.1.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Affiliate program či jednostranně změnit OPA. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla OPA změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění na svých stránkách zde a zároveň informovat Partnera o provedené změně a její podstatě prostřednictvím zprávy zaslané na registrační e-mail Partnera. Změny nabydou účinnosti 10. (slovy: desátý) den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele. V případě, že Partner do nabytí účinnosti neinformuje Provozovatele o tom, že s provedenými změnami OPA nesouhlasí, má se za to, že s novým zněním OPA souhlasí od okamžiku jejich účinnosti. Sdělení Partnera o tom, že s novým zněním OPA nesouhlasí, zaslané elektronicky Provozovateli do nabytí účinnosti nového znění, se považuje za výpověď Dohody o spolupráci, přičemž výpovědní lhůta a ukončení Dohody o spolupráci se řídí článkem 9 těchto OPA.

11.2.   V případě, že by některé ustanovení OPA bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí OPA.

11.3.   V otázkách těmito OPA neupravenými se vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

11.4.   Kontaktní údaje Provozovatele pro účely komunikace ve věcech týkajících se Affiliate programu:

11.4.1.      adresa pro doručování: Canatura, Zahradnická 71, 261 01 Příbram III;

11.4.2.      adresa elektronické pošty:  affiliate@canatura.com;

11.4.3.      telefon: +420 774 426 555.

11.5.   Tyto OPA vstupují v platnost a účinnost dnem 01.9.2020.